P U B L I C R E L A T I O N S I N T E G R A T E D C O M M U N I C A T I O N S V I P E V E N T S

Anettevents logo

F I R S T P L A C E I N C O R P O R A T E P R C A M P A I G N C A T E G O R Y A T P R P R I Z E 2 0 1 1 B U L G A R I A
Очаквайте новия сайт на нашата ребрандирана компания Anett & Co
B U L G A R I A N E N G L I S H
P R    A G E N C Y    A N E T T E V E N T S    ::    П Р   ::   И Н Т Е Г Р И Р А Н И    К О М У Н И К А Ц И И   ::   В И П    С Ъ Б И Т И Я